Hệ thống quản lý trực tuyến

Đăng ký đề tài loại A, B cấp Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2024

Phương thức nộp hồ sơ:

Thời gian nộp hồ sơ: trước 16g00 ngày 10/5/2023.

Lưu ý:

Liên hệ hỗ trợ:

Đăng ký đề tài loại C cấp Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2024

Phương thức nộp hồ sơ:

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/5/2023 trước 16g00 ngày 19/5/2023. Quý Thầy Cô, Anh Chị có thể cập nhật thông tin đăng ký cho đến hết thời gian quy định. Do đó, vui lòng đăng ký sớm để hệ thống ghi nhận và cấp mã số hồ sơ đăng ký.

Liên hệ hỗ trợ: