Hỗ trợ công bố khoa học và công nghệ

Kế hoạch triển khai hỗ trợ công bố khoa học và công nghệ

Đợt 2 năm 2024

Dành cho công bố trong năm 2022 2023

Từ 01/04/2024 đến 30/04/2024: Đăng ký thông tin

01/06/2024: Thông tin kết quả duyệt hỗ trợ đến tác giả (dự kiến)

Với các công bố là bài báo tạp chí/hội nghị hoặc chương sách được Scopus ghi nhận và nhà trường đã tổng hợp tự động:

Với các công bố ngoài danh sách bài báo tạp chí/hội nghị hoặc chương sách thuộc Scopus mà nhà trường đã tổng hợp tự động

Số lượng đăng ký (đợt 1 năm 2024)

Đợt 1 năm 2024

Dành cho công bố trong năm 2022 2023

Từ 15/02/2024 đến 15/03/2024: Đăng ký thông tin (đã hoàn tất)

15/04/2024: Thông tin kết quả duyệt hỗ trợ đến tác giả (dự kiến)

Đợt 3 năm 2024

Dành cho công bố trong năm 2022, 2023 và 2024

Từ 01/07/2024 đến 31/07/2024: Đăng ký thông tin

01/09/2024: Thông tin kết quả duyệt hỗ trợ đến tác giả (dự kiến)

Đây là đợt cuối dành cho các công bố trong năm 2022 và 2023

Đợt 4 năm 2024

Dành cho công bố trong năm 2024

Từ 01/10/2024 đến 31/10/2024: Đăng ký thông tin

01/12/2024: Thông tin kết quả duyệt hỗ trợ đến tác giả (dự kiến)

Các đợt đăng ký tiếp theo dành cho công bố trong năm 2024 sẽ được triển khai vào năm 2025.

Quy định hỗ trợ công bố khoa học và công nghệ

Danh sách phân loại tạp chí và hội nghị

Danh sách phân loại tạp chí (Scimago Journal & Country Rank)

Danh sách phân loại hội nghị (CORE Conference DB)

Danh sách bài báo Scopus

Dưới đây là danh sách các công trình khoa học (bài báo khoa học trong tạp chí, kỷ yếu hội nghị, chương sách) đã được ghi nhận trên Scopus. Trong danh sách này hiện chưa có các bài báo chỉ có trên Web of Science nhưng không thuộc Scopus. 

Qua quá trình lọc tự động (của Scopus) và kiểm tra sơ bộ (của nhà trường), đây là các bài báo có tác giả/đồng tác giả thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Nếu quý Thầy Cô, Anh Chị đã và đang làm việc, học tập tại Trường có các bài báo thuộc danh mục Scopus hay Web of Science, công bố trong năm 2022 đến nay nhưng chưa có trong danh sách này, vui lòng cung cấp thông tin về Phòng Khoa học Công nghệ (sẽ có thông tin hướng dẫn sau, dự kiến vào ngày 15/02/2024)